Gönderen Konu: KUVAY-İ MİLLİYE VE GENELGELER  (Okunma sayısı 1365 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı baphomet

  • Forumun Ağası
  • Özel Üye
  • Forum Aşiği
  • *
  • İleti: 882
  • ÜYENİN İTİBARI 138
  • Cinsiyet: Bay
  • O Bir PCKoPaT
KUVAY-İ MİLLİYE VE GENELGELER
« : 04 Ocak 2008, 18:31:07 »
Kuvay-ı Milliye Hareketin in Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması
Kuvay-ı Milliye birlikler inin kurulmasında;
• Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi
• Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamam ası
• İtilaf Devletler i’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayar ak Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
gibi nedenler etkili olmuştur.
İşgallere karşı ilk silahlı direniş hareketi Güney Cephesi’nde (Dörtyol’da) Fransızlara karşı başladı.
Kuvay-ı Milliye birlikler inin kaldırılmasında;
• İşgalleri kesin olarak durdurama maları
• Hukuk devleti anlayışına ters davranara k suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları
• İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları
• Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi
gibi nedenler etkili olmuştur.
Kuvay-ı Milliye’nin Milli Mücadeleye Sağladığı Yararlar ve Özellikleri
1. Yunan ordularının Anadolu’da rahatça ilerlemel erini engellemişlerdir.
2. Türk köylerini Rum ve Ermenı çetelerin saldırılarına karşı korumuşlardır.
3. İç ayaklanma ları bastırmışlardır.
4. Düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması için zaman kazandırmışlardır.
5. Kuvay-ı Milliye birlikler i arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmay a çalışmışlardır. Ayrıca, Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
6. Ulusal bilincin uyanmasını sağlamışlardır.
Genelgele r ve Kongreler
Havza Genelgesi
28 Mayıs’ta mülki ve askeri amirlere gönderdiği genelgeyl e;
• Büyük ve heyecanlı mitingler le işgallerin protesto edilmesi
• Gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilmesi ve Hristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesi
• Büyük devletler in temsilcil erine ve İstanbul Hükümeti’ne uyarı telgrafla rının çekilmesi
gibi isteklerd e bulunmuştur. Havza Genelgesi’nden sonra Anadolu’nun birçok yerinde işgalleri ve işgalcileri protesto eden mitingler düzenlendi. Bu durum Havza Genelgesi’nin etkili olduğunu göstermektedir.
Amasya Genelgesi ve Esasları
1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede dir.
Bu maddeyle;
• Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilm iştir.
• Resmi bir belgeyle vatanın içinde bulunduğu kötü durum millete duyurulmuştur.
• Bölgesel kurtuluşu çare olarak gören vatanseve rlere uyarı yapılmıştır.
• Vatanın kurtuluşu için milletçe birlik ve beraberli k içinde çalışmaların yapılmasının gereği ortaya konulmuştur. Böylece Türk milleti ulusal bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine çağırılmış, işgal güçlerine karşı çıkılmıştır.
2. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremem ektedir. Bu durum milletimi zi yok duruma düşürmektedir.
Bu maddeyle;
• İstanbul Hükümeti’ne ilk defa karşı çıkılarak görevini yerine getiremed iği millete duyurulmuştur.
• Kurtuluş Savaşı’nın gerekçelerinden biri de İstanbul Hükümeti’nin millete karşı görevini yerine getiremem esi olarak açıklanmıştır.
3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaraca ktır.
Bu maddeyle;
• Kurtuluş Savaşı’mızın yöntemi belirtilm iştir.
• Yönetim şeklinin değiştirileceği ima edilmiştir.
• Millet egemenliğinden ilk defa Amasya Genelgesi’nde bahsedilm iş ve milli egemenlik için ilk adım atılmıştır.
• Kurtarıcı olarak padişah, halife ve manda yönetiminin yerini milliyetçilik duygusu almıştır.
• Türk inkılâbının evrensel bir nitelik taşıdığı ortaya konulmuştur.
• Hem padişaha hem de işgalci güçlere isyan edilmiştir.
4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını duyurmak için her türlü tesir ve kontrolde n uzak ulusal bir heyetin oluşturulması gereklidi r.
• Kurtuluş Mücadelesi kişisellikten çıkarılarak kurumsall aştırılmaya çalışılmıştır.
• Mustafa Kemal Paşa, yeni bir parlament onun (TBMM) toplanmasını ve bu kurulun kesinlikl e ulusu temsil etmesini istemiştir. Ancak Osmanlı hanedanının ülkede tek egemen güç olduğunu kafalarından atamayan kişiler Osmanlı anayasasına göre seçim yapılmasını ve padişahın emriyle Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını istemişlerdir. Nitekim TBMM’nin açılmasından önce Osmanlı Mebuslar Meclisi toplanmıştır.
5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanaca ktır.
• Milli bir kongre toplanara k milli birlik ve beraberli k sağlanmak istenmiş, ulusal cemiyetle rin birleştirilmesi düşünülmüştür.
• Türk milletini n geleceğinin Anadolu’nun her tarafından gelecek delegeler le belirlenm esi düşünülmüştür.
• İstanbul Hükümeti’ne karşı milli bir hükümetin kurulmasına ortam hazırlanmıştır. Nitekim, Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti’nin yetkileri genişletilerek hükümet görevini üstlenmesi bunun bir sonucudur .
6. Bütün sancaklar dan halkın güvenini kazanmış üç delegenin olabildiğince çabuk Sivas’a yetişebilmesi için hemen yola çıkarılması gerekmekt edir. Sivas Kongresi’ne katılacak temsilcil er Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak ve Belediyel erce seçilecektir.
• Kararların halkın istekleri doğrultunda alınması amaçlanmıştır. Ayrıca ulus iradesine saygılı olunacağı ortaya koyulmuştur.
• Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesine çalışılmıştır.
• Milli cemiyetle r ve yerel idareler etkin duruma getirilmiştir.
7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu genelge ulusal bir sır olarak tutulmalı, delegeler gerekli görülen yerlerde değişik adlarla yolculuk yapmalıdır.
Bu karar ile Milli Mücadele başlama aşamasında İtilaf Devletler i, azınlıklar ve İstanbul Hükümeti’nden saklanmay a çalışılmıştır.

Erzurum Kongresi
Doğu Anadolu Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi’nin toplanmasında;
• Mondros Ateşkesi’nin 24. maddesine göre; doğu vilayetle rinin İtilaf Devletler i’nin tehdidi altına girmesi
• Doğu bölgelerinde kurulması planlanan Ermenı Devleti’ni engelleme k
gibi nedenler etkili olmuştur.
Erzurum Kongresi Kararları ve Önemi
1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
• Erzurum Kongresi’nin bu maddesi Misak-ı Milli’de de yer almıştır. İlk defa milli sınırlardan bahsedilm iştir.
• Türk vatanının bölünmez bir bütün olduğu ilan edilerek topraklarımızı işgal etmek isteyen güçlerin emperyali st oldukları belirtilm iştir.
• Bütün Türk ulusunu ve memleketl erini ilgilendi ren ulusal bir karar alınmıştır.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde millet birleşerek karşı koyacaktır.
Bu kararla; işgalci güçlere karşı güç oluşturmak için Doğu illerinde ki yararlı cemiyetle r Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bünyesinde toplanmıştır.
3. Osmanlı Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ve koruyamaz sa geçici bir hükümet kurulacak tır. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmış değilse, bu seçimi Temsilcil er Kurulu yapacaktır.
• İlk defa yeni bir hükümetin kurulmasından bahsedilm iştir.
• Herhangi bir şekilde Doğu Anadolu’nun gözden çıkarılması halinde doğuda kurulacak geçici hükümet, yürürlükteki yasalara göre devlet işlerini sürdürecek asker-sivil tüm makamlar ve memurlar bu geçici yönetime bağlı olacaktır.
• Anadolu’da ulusal bir devletin yürütme gücü olan ulusal bir hükümet kurma konusunda ki niyet ve inanç ortaya konulmuştur.
4. Osmanlı ülkesinin bütünlüğünün ve ulusal bağımsızlığının sağlanması, saltanat onurunun ve hilafetin korunması için milli kuvvetler i etkili, milli iradeyi hakim kılmak temel ilkedir.
• Millet egemenliğinin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği belirtilm iştir.
• Kuvay-ı Milliye adını taşıyan teşekküllerin milli iradeyi hakim kılacağı açıklanmıştır.
• Padişahın korunması kongrede kabul edilmiştir.
5. Her türlü toprakları ele geçirme Rumluk ve Ermenılik kurulması amacına yönelik sayılacağından topluca savunma ve toplumsal dengemizi bozacak şekilde Hristiyan azınlıklara yeni birtakım ayrıcalıklar verilmesi kabul edilmeyec ektir. Ancak Osmanlı yasalarıyla ülkemizdeki azınlıklara verilen mal, can ve namus güvenliğine tamamen saygılı kalınacaktır.
6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
Bu maddeyle, Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’da ve İstanbul’da bazı çevreler Amerikan, bazı çevreler de İngiliz mandasını istemekte ydi. Manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi’nde reddedilm iştir. Herhangi bir devletin himayesin in kabul edilemeye ceği ve Türk ulusunun koşulsuz bağımsız olacağı belirtilm iştir.
7. Ulusal irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaraca ktır.
Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen bu kararın alınmasının temel nedeni ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmamasıdır.
8. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.
• Bu karar ulus egemenliğine önem verildiğini göstermektedir.
• Mebuslar Meclisi’nin açılması istenmiş ve İstanbul Hükümeti’nin faaliyetl eri denetim altına alınmaya çalışılmıştır.
9. Ulusal bağımsızlığımıza saygılı ve ülkemizi ele geçirme amacı taşımayan herhangi devletin teknik, sanayi ve ekonomik yardımı kabul edilebili r.
Bu maddeyle; Erzurum Kongresi’nde yalnızca iç politikayı ilgilendi ren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de belirlene rek ilan edilmiştir. Bu da Erzurum Kongresi’nin meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir.

Sivas Kongresi ve Önemi
1. Erzurum Kongresi kararları bazı değişiklik ve ilavelerl e kabul edilmiştir.
Bu maddeyle; Erzurum Kongresi kararları milli bir kongre tarafından onaylanar ak bütün ulusa maledilmiştir. Erzurum Kongresi kararları bölgesellikten çıkmıştır.
2. Ulusal direnmeyi gerçekleştirmek için kurulan dernekler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmiştir.
• Ulusal güçler birleştirilerek yönetimi tek elde toplanmıştır. Yine bu kongrede Milli Mücadele liderini (Mustafa Kemal Paşa) bulmuştur.
• Sivas Kongresi’ne katılan Türk ulusunun temsilcil eri işgalcilere karşı ayrı ayrı yapılan savunma yerine milletçe savunma ve direnme kararı almıştır.
3. ABD veya İngiltere’nin koruyucul uğu (mandası) reddedilm iştir.
Amerikan mandası Sivas Kongresi’nde en fazla tartışılan konu olmuştur. Kongreye katılan 38 üyeden 25’i manda sistemini istemiştir. Ancak manda yönetimi ulusal bağımsızlığa ve egemenliğe ters düşmesinden dolayı Erzurum Kongresi’nden sonra bir daha reddedilm iştir.
4. Devletin ve milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü zedelenme mek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabileceği kabul edilmiştir.
5. Temsilcil er Kurulu’nun yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir.
• Milli Mücadelenin yürütme yetkisi, ülke içinde ve dışında siyasi ve idari kararlar alabilme görevi Temsilcil er Kurulu’na verildi. Temsilcil er Kurulu yürütme yetkisini ilk olarak Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına tayin ederek kullanmıştır.
• Sivas Kongresi’nden sonra Temsilcil er Kurulu İstanbul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermek için Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabul etmemiş, yönetim açısından ilişkileri ve haberleşmeyi kesmiştir.
6. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu maddeyle; Osmanlı yönetimi ulus iradesiyl e birleştirilmeye çalışılmıştır. Meclisin açılmasına çalışılması kongrenin ulus egemenliğine verdiği önemi göstermektedir.
Sivas Kongresi'nin sonucunda;
• Sivas Kongresi ülkenin çeşitli yerlerind en seçimle gelen delegeler in katılmasıyla toplanmış milli bir kongredir .
Damat Ferit Hükümeti’nin İstifa Etmesi
Sivas Kongresi’nden sonra harekete geçen Temsilcil er Kurulu, Damat Ferit Hükümeti’yle mücadeleye karar verdi. Anadolu ile İstanbul arasındaki ilişkiler ve haberleşme kesildi (12 Eylül 1919). Bu gelişmeler karşısında çaresiz kalan Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etti (30 Eylül 1919). Yeni hükümeti Milli Mücadeleye karşı ılımlı olan Ali Rıza Paşa kurdu (2 Ekim 1919). Yeni hükümette görev alan kişilerin Türkiye’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını isteyenle rden oluşması Milli Mücadelecilerle ilişkilerin artmasına ve görüş alışverişine ortam hazırlamıştır.
Ali Rıza Paşa Hükümeti’yle Temsilcil er Kurulu Arasındaki İlişkiler ve Amasya Görüşmeleri
20 - 22 Ekim tarihleri arasında yapılan görüşmelere Temsilcil er Kurulu adına Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. İki taraf arasında şu konularda karara varıldı:
1. Türk vilayetle ri düşmana terk edilmeyec ek, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyec ek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak tır.
2. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, hukuki bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti’nce tanınacaktır.
3. Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasının güvenlik açısından uygun olmadığı kabul edilecekt ir.
Amasya’da anlaşmaya varılamayan tek konu, yapılacak seçimlerden sonra Meclis-i Mebusan’ın nerede toplanacağı idi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da toplanaca k Mecliste ulusal iradenin hür olarak ortaya konulamay acağı ve milli kararların alınamayacağı inancındaydı. Mustafa Kemal Paşa’nın haklılığı İstanbul’un İtilaf Devletler i tarafından resmen işgal edilmesiy le ortaya çıkmıştır (16 Mart 1920).
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak–ı Milli Kararları
Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 12 Ocak 1920 İstanbul’da Osmanlı Mebuslar Meclisi’inde toplanara k çalışmalarına başladı. 28 Ocak 1920 ‘de Meclis-i Mebusan gizli oturumda Türk milleti için çok önemli olan Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir.
Misak-ı Milli Kararları
1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketl erinin durumu, halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenm elidir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslâm çoğunluğu bulunan toprakların tümü, hiçbir şekilde ayrıcalık kabul etmez bir bütündür.
• Vatanın bölünmez bütünlüğü Mebuslar Meclisi’nde kabul edilerek belirlene n sınırlar içindeki toprakları işgal eden devletler le mücadele edileceği ortaya konulmuştur.
2. Halkın oyları ile anavatana katılan üç sancakta (Elviye-i Selase: Kars, Ardahan, Batum) gerekirse halkoyuna başvurulmalıdır.
3. Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumunun tespiti de halkın tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olmalıdır.
4. Hilâfet merkezi ve Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikede n korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer ilgili devletler in birlikte vereceği kararlar geçerlidir.
5. İtilaf Devletler i ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan anlaşma esasları dairesind e azınlıkların hakları, komşu memleketl erdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanm aları şartıyla tarafımızdan kabul edilecekt ir.
• Devletler in ve milletler in eşitliği ortaya konulmuştur. Türkiye’deki azınlıklara verilebil ecek hakların ölçüsü belirtilm iştir.
• Komşu memleketl erde kalan Müslüman halkın hakları korunmaya çalışılmıştır.
6. Milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla tam bir serbestiy et sağlanması, siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekir. Hissemize düşecek borçların ödenmesi de bu esasa aykırı olmayacak tır.
• Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler e vermiş olduğu siyasi, adli, mali imtiyazla ra (kapitülasyonlara) ilk defa karşı çıkılmıştır.
• Türkiye’nin gelişmesi ve güçlenmesini engelleye n faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak–ı Milli’yi kabul ve ilan etmesi, İstanbul’un ulusal hareketi benimsediğini ve Meclis kararıyla bunu hukuken sağlamlaştırdığını ortaya koymuştur.
İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisi’nin Dağıtılması
Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılmasına ses çıkarmayan İtilaf Devletler i, Mebuslar Meclisi’nin açılmasıyla hükümet ve padişahın yönetime egemen olacağını umuyorlar dı. Ancak kendi istek ve görüşlerinin dışında kararların çıkması üzerine İtilaf Devletler i, tavırlarını değiştirerek müdahaleye başladılar. İtilaf Devletler i 15 Mart’ta 150 kadar aydını tutukladıktan sora 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler.
İstanbul’un Resmen İşgalinin Sonuçları
• İstanbul’un işgali Mustafa Kemal Paşa’yı görüşlerinde haklı çıkarmıştır.
• İtilaf Devletler i’nin İstanbul’u resmen işgal etmeleri, Mustafa Kemal Paşa’ya Ulusal Mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme olanağı sağlamıştır.
• İstanbul’dan kaçan aydın, asker ve milletvek illeri Milli Mücadeleye ve daha sonra açılacak olan TBMM’ye katıldılar. İstanbul’un işgali Anadolu hareketin e katılımları artırmıştır.
• Padişah dört ay sonra tekrar seçim yapmak üzere Meclisi 11 Nisan 1920’de feshetti.
• İtilaf Devletler i’nin Mebuslar Meclisi’ni kapattırmaları milli iradeyi yok etmeyi amaçladıklarını göstermektedir.
• Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapanması, Mustafa Kemal Paşa’ya Ankara’da TBMM’yi açma olanağı sağlamıştır.
Ben İmza Neyim BilmemParnakBassam Olurmu?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi